Standaard voorwaarden van verkoop en levering

Pistachio Investment B.V. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, Nederland, 

onder inschrijvingsnr 24355314

Artikel  1. Algemeen 

  1. Definities:
 • Pistachio: de besloten vennootschap Pistachio Investment B.V. (mede handelende onder de naam ‘House of Caviar & Fine Food’) te Den Haag in haar hoedanigheid van aanbieder, verkoper en leverancier van producten.
 • Afnemer: de privaatrechtelijke- of  publiekrechtelijke (rechts)persoon in haar hoedanigheid van aanvrager, koper en afnemer van producten van Pistachio .
 • Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) van verkoop en levering van producten tussen Pistachio als verkoper/leverancier en Afnemer als koper/afnemer.
 • Producten: alle producten (fabrikaten, halffabrikaten en overige producten) die Pistachio aan Afnemer aanbiedt, verkoopt en levert.
 • Standaard voorwaarden: de onderhavige en hierna gegeven standaard voorwaarden van verkoop en levering van producten van toepassing zijnde op en onlosmakend onderdeel uitmakende van de Overeenkomst.
  1. Deze Standaard voorwaarden zijn van toepassing op en maken een onlosmakend onderdeel uit van alle Overeenkomsten tussen Pistachio en Afnemer en zijn eveneens van toepassing op alle rechtsverhoudingen en rechtshandelingen tussen Pistachio en Afnemer die daaraan voorafgaan, daaruit voortvloeien en/of daarmee anderszins verband houden alsmede op alle opvolgende overeenkomsten tussen Pistachio en Afnemer.

Afnemer is gebonden aan de bepalingen van deze Standaard voorwaarden en doet afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden.

Afwijkingen van deze Standaard voorwaarden zijn voor Pistachio en Afnemer slechts bindend indien Pistachio dat schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.

  1. Indien enige bepaling van deze Standaard voorwaarden niet rechtsgeldig afdwingbaar mocht zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling een bepaling die rechtsgelding heeft en zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de desbetreffende oorspronkelijke bepaling.
  1. De Nederlandse taal versie van deze Standaard voorwaarden is de enige officiële en voor partijen geldende versie van deze voorwaarden. In het geval van dubbelzinnigheid tussen de versie in de Nederlandse taal en een versie in een andere taal, prevaleert de versie van deze Standaard voorwaarden in de Nederlandse taal.

Artikel  2. Overeenkomst(en), aanbiedingen/offertes en annulering

  1. De Overeenkomst tussen Pistachio en Afnemer komt tot stand middels schriftelijke/elektronische (E-mail, Whatsapp etc.) bevestiging daarvan door Pistachio aan Afnemer. 
  1. Alle door Pistachio aan Afnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn  vrijblijvend. Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.

Handelingen door Afnemer ter uitvoering van de Overeenkomst (aanvrage invoervergunningen/ontheffingen etc.) gelden als een aanvaarding door Afnemer van de aanbieding/offerte van Pistachio.

  1. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door hetgeen gesteld in de hiervoor bedoelde schriftelijke/elektronische (E-mail, Whatsapp etc.) bevestiging van Pistachio aan Afnemer.

Eventuele latere aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts  bindend indien deze door Pistachio aan Afnemer schriftelijk zijn bevestigd.

  1. Annulering van de Overeenkomst door Afnemer dient te geschieden middels een schriftelijke/elektronische (E-mail, Whatsapp etc.) kennisgeving van Afnemer aan Pistachio en is slechts mogelijk indien de fabrikanten/toeleveranciers van Pistachio de ter zake van de Overeenkomst aldaar geplaatste orders nog niet in uitvoering zijn genomen en Pistachio die orders aldaar kosteloos kan afzeggen, in welk geval Afnemer aan Pistachio een direct opeisbaar bedrag ter grootte van vijftig procent van de prijs van verkoop en levering van de Overeenkomst als annuleringskosten is verschuldigd.

Artikel  3. Prijzen van verkoop en levering en zekerheden 

  1. De prijzen van verkoop en levering van de Producten worden uitgedrukt – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – in euro en zijn bruto, exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten.

Bij voornoemde prijzen wordt vermeld onder welke leveringspariteit (Incoterms) wordt geleverd.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overgekomen, zijn de kosten voor transport/expeditie/leenemballage van de te leveren Producten voor rekening van Afnemer. Door Pistachio in rekening gebrachte en door Afnemer betaalde kosten betreffende leenemballage voor pallets, bokken e.d. worden na retournering daarvan gerestitueerd.

  1. Alle prijzen van verkoop en levering van Producten uit hoofde van de Overeenkomst zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen ten gevolge van omstandigheden als bedoeld in Artikel 3.3 hierna.
  1. Doet zich na totstandkoming van de Overeenkomst prijsverhoging voor in één of meer kostprijsfactoren van de verkoop en levering van de Producten, dan is Pistachio gerechtigd de prijs van verkoop en levering dienovereenkomstig aan te passen.  

Pistachio kan van het hiervoor bedoelde recht gebruik maken tot en met de datum van levering van de Producten aan Afnemer. Van de hier bedoelde prijswijziging stelt Pistachio Afnemer schriftelijk/elektronisch (E-mail, Whatsapp etc.) in kennis.

  1. Bedraagt de hiervoor in Artikel 3.3 bedoelde prijswijziging een prijsverhoging van meer dan twintig procent van de oorspronkelijk overeengekomen prijs van verkoop en levering, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met Pistachio te ontbinden middels een aangetekend schrijven aan Pistachio, zulks binnen vijf dagen na de kennisgeving van Pistachio aan Afnemer zoals bedoeld hiervoor in artikel 3.3, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de prijswijziging te hebben aanvaard.
  1. Pistachio is te allen tijde gerechtigd ten aanzien van de te leveren Producten van Afnemer geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (nadere) zekerheden te verlangen, zulks tot (nadere) zekerheid van de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen jegens Pistachio uit hoofde van de Overeenkomst, aan welk verlangen volledig en stipt dient te worden voldaan door Afnemer.

Artikel  4. Levering en inspectie

  1. Zodra de definitieve datum van levering van de Producten bekend is, stelt Pistachio Afnemer hiervan op de hoogte. Afnemer is jegens Pistachio gehouden de Producten op die datum van Pistachio af te (doen) nemen. 
  1. Pistachio levert de Producten in goede orde, op de overeengekomen plaats en op de door Pistachio aangegeven datum af aan Afnemer.

Pistachio is gerechtigd de Producten aan Afnemer in gedeelten te leveren.

Van ondergeschikt belang zijnde afwijkingen van aantallen en maatvoering van de geleverde Producten geven Afnemer niet het recht om de Producten te weigeren, de Overeenkomst te ontbinden of (schade)vergoeding te vorderen.

Het risico van de Producten gaat vanaf de datum en het tijdstip van levering over van Pistachio op Afnemer.

  1. Afnemer dient de Producten af te nemen en deze direct bij levering grondig op aantal en conformiteit te (doen) inspecteren en controleren. 

Indien de Producten door of namens Afnemer en/of door daartoe (van overheidswege) aangewezen keuringsinstanties worden gekeurd, dient Afnemer er voor te zorgen dat die keuring tijdig op de door Pistachio aangegeven leverdatum en leverplaats geschiedt. 

Tenzij schriftelijk/elektronisch (E-mail, Whatsapp etc.) anders is overeengekomen komen de kosten van levering, die van keuring, weging en telling daaronder begrepen, voor rekening van Afnemer.

  1. Eventuele klachten (tekorten/gebreken) ten aanzien van de door Pistachio geleverde Producten dient Afnemer terstond en duidelijk omschreven bij levering schriftelijk aan Pistachio kenbaar te maken, zulks zowel op de documenten van levering als per e-mail met ontvangstbevestiging  , bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de Producten in goede orde en conform de Overeenkomst van Pistachio te hebben ontvangen en aanvaard. 

Klachten ten aanzien van de door Pistachio geleverde Producten die redelijkerwijze bij een grondige inspectie en controle direct bij levering niet kenbaar konden zijn, dient 

Afnemer binnen 48 uur na de levering per e-mail met ontvangstbevestiging aan Pistachio kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de Producten in goede orde en conform de Overeenkomst van Pistachio te hebben ontvangen en aanvaard. 

Indien de door Pistachio geleverde Producten door Afnemer zijn geleverd aan derden, al of niet na voorafgaande bewerking/verwerking van de Producten door Afnemer, wordt Afnemer geacht de Producten in goede orde en conform de Overeenkomst van Pistachio te hebben ontvangen en aanvaard. 

  1. Klachten van Afnemer aangaande de Producten of de levering daarvan laten de plicht van Afnemer tot betaling van de facturen van Pistachio onverlet en worden eerst door Pistachio in behandeling genomen indien Afnemer aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Pistachio volledig heeft voldaan.

Wanneer een klacht door Pistachio gegrond wordt bevonden, is Pistachio gehouden hetzij de desbetreffende Producten te herstellen, te vervangen of aan te vullen hetzij de desbetreffende factuur geheel of gedeeltelijk aan Afnemer te crediteren en het desbetreffende creditbedrag aan Afnemer te restitueren, één en ander ter beoordeling van Pistachio en in overleg met Afnemer. Alle vervangen Producten worden eigendom van Pistachio.

  1. Alle door Pistachio bij het tot stand komen van de Overeenkomst of daarna aan Afnemer opgegeven levertermijnen/data zijn indicatief en vrijblijvend. Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien een door Pistachio opgegeven levertermijn wordt overschreden, stelt Pistachio Afnemer hiervan op de hoogte.

Artikel  5. Facturering en betaling

  1. Facturering van verkoop en levering van de Producten door Pistachio aan Afnemer geschiedt conform de Overeenkomst. Pistachio is gerechtigd Afnemer ook voor deelleveringen te factureren.
  1. Afnemer voldoet de facturen van Pistachio binnen veertien dagen na de factuurdatum in de overeengekomen valuta en op de door Pistachio aangegeven wijze, zulks zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering die Afnemer op Pistachio heeft of meent te hebben.

Pistachio is gerechtigd op de facturen een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen welke door Afnemer niet is verschuldigd indien de factuur binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan.

In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement aan de zijde van Afnemer zijn alle facturen van Pistachio aan Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Bezwaren tegen een factuur van Pistachio dient Afnemer binnen zeven dagen na de factuurdatum middels een aangetekend schrijven aan Pistachio kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht als onbetwist te zijn aanvaard.

  1. Indien Afnemer de facturen van Pistachio niet tijdig en/of niet volledig voldoet, treedt Afnemer dienaangaande jegens Pistachio door het enkel verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en verbeurt Afnemer aan Pistachio, per maand of een gedeelte van een maand, een direct opeisbare boete ter grootte van twee procent van het bedrag dat Afnemer aan Pistachio uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, zulks steeds met een minimum van € 100,-. 
  1. Indien Afnemer – na herinnering en/of aanmaning van Pistachio – geheel of deels in gebreke blijft met de betaling aan Pistachio van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen en Pistachio de buitengerechtelijke invordering van die bedragen in handen stelt van een derde, verbeurt Afnemer aan Pistachio een direct opeisbare boete ter grootte van vijftien procent van deze verschuldigde bedragen, met een minimum van € 350,-.
  1. Indien Afnemer – na inmenging van een derde, zoals hiervoor bedoeld in Artikel 5.4 – geheel of deels in gebreke blijft met de betaling van de door Afnemer aan Pistachio uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen en Pistachio overgaat tot gerechtelijke invordering van die bedragen, komen alle kosten van Pistachio daarmee gepaard gaande volledig voor rekening van Afnemer. 
  1. Indien Afnemer een rechtspersoon is, is de natuurlijke persoon, die namens Afnemer de Overeenkomst met Pistachio is aangegaan, jegens Pistachio hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer jegens Pistachio voortvloeiende uit de Overeenkomst.
  1. Iedere betaling van Afnemer aan Pistachio strekt ter voldoening van eerst de gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten aan derden, dan de contractuele boeten en tot slot de langst openstaande factuur.

Artikel  6. Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van alle door Pistachio aan Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Pistachio totdat alle vorderingen die Pistachio op Afnemer krachtens Overeenkomsten heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen bedoeld in artikel 92 lid 2 van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald. 
  1. Afnemer is verplicht de Producten die door Pistachio aan Afnemer onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Pistachio te bewaren.

Bij beslagleggingen door derden op de Producten dient Afnemer hiervan Pistachio terstond op de hoogte te brengen, zulks onder overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van beslag.

  1. Indien Afnemer op enige wijze in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Pistachio en/of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, is Pistachio gerechtigd de Producten, die onder eigendomsvoorbehoud aan Afnemer zijn geleverd en bij Afnemer aanwezig zijn, op ieder gewenst moment bij Afnemer terug te (doen) halen. 

De kosten van Pistachio van de uitoefening van het hiervoor bedoelde recht van terughaling van de Producten komen volledig voor rekening van Afnemer.

  1. Afnemer zal Pistachio, of een daartoe door Pistachio aangewezen derde, te allen tijde directe en vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de geleverde Producten en/of ter uitoefening van de rechten van Pistachio.
  1. Zolang de eigendom van de Producten niet op Afnemer is overgegaan, mag hij deze niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, zulks behoudens gebruik, bewerking/verwerking of doorverkoop binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

Afnemer verplicht zich daarbij terstond op het eerste verzoek van Pistachio mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die Afnemer uit hoofde van doorlevering van de Producten of van daarmee/daarvan vervaardigde (bewerkte/verwerkte) andere producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

  1. Indien Afnemer een verplichting jegens Pistachio, zoals genoemd hiervoor in de Artikelen 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5, niet stipt of niet volledig nakomt, verbeurt Afnemer aan Pistachio steeds per overtreding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-, zulks onverminderd de plicht van Afnemer aan Pistachio volledige schade vergoeden in het geval de schade van Pistachio hoger mocht zijn.
  1. Indien het recht van het land van Afnemer/bestemming van de Producten verdergaande mogelijkheden kent tot eigendomsvoorbehoud (zoals het zogenoemde ‘Erweiterter, verlängerten und konzern Eigentumsvorbehalt’ in Duitsland) dan hier in dit Artikel (Artikel 6) is bepaald, wordt dit verdergaande eigendomsvoorbehoud tussen Pistachio en Afnemer bij de Overeenkomst ten behoeve van Pistachio geacht te zijn bedongen, zulks zoals bedoeld in artikel 92a lid 2 van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
  1. De hiervoor in dit Artikel (Artikel 6) genoemde bepalingen laten de overige aan Pistachio toekomende rechten jegens Afnemer onverlet. 

Artikel  7. Opschorting en ontbinding

Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Pistachio bevoegd – middels een schriftelijke/elektronische (E-mail, Whatsapp etc.) verklaring gericht aan Afnemer – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zulks indien Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, niet volledig nakomt of niet tijdig nakomt, Afnemer een verzoek tot surséance van betaling heeft ingediend of aan Afnemer surséance van betaling is verleend, Afnemer in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen ten aanzien van Afnemer is toegepast of een aanvraag daartoe is ingediend, beslag op (een deel van) de aan de Afnemer toebehorende/toekomende goederen is gelegd dan wel er andere omstandigheden aan de zijde van Afnemer zijn op grond waarvan Pistachio (gerede) twijfel heeft dat Afnemer zal (kunnen) voldoen uit zijn verplichtingen jegens Pistachio uit hoofde van de Overeenkomst.

Pistachio is alsdan jegens Afnemer tot geen enkele (schade)vergoeding gehouden. In het geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst zoals hiervoor bedoeld, is Afnemer aan Pistachio annuleringskosten verschuldigd volgens het gestelde in Artikel 2.4, zulks onverminderd de plicht van Afnemer aan Pistachio volledige schade vergoeden in het geval de schade van Pistachio hoger mocht zijn.

Artikel  8. Overmacht en gewijzigde omstandigheden

  1. In geval van overmacht of gewijzigde omstandigheden aan de zijde van Pistachio heeft Pistachio het recht de Overeenkomst eenzijdig geheel of deels te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan, voor bepaalde of onbepaalde tijd, geheel of deels op te schorten, zonder dat Afnemer jegens Pistachio enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/of anderszins en onverlet de betalingsplicht van Afnemer jegens Pistachio ten aanzien van het deel van de Overeenkomst dat is uitgevoerd voor het intreden van de situatie van overmacht of gewijzigde omstandigheden.
  1. Onder overmacht en gewijzigde omstandigheden wordt hier onder meer verstaan: brand, wateroverlast, diefstal, weersomstandigheden, molest, (natuur)rampen, terrorisme, oorlog of oorlogsdreiging, transportproblemen of anderszins, in-, uit- en/of doorvoerverboden, werkstakingen/werkonderbrekingen of bedrijf/productiestoringen bij Pistachio of bij de door Pistachio ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden (zoals fabrikanten/toeleveranciers/expediteurs/ keuringsdiensten), andere vertragingen/onmogelijkheden in de uitvoering van de Overeenkomst door Pistachio als gevolg van omstandigheden bij de ter zake door Pistachio ingeschakelde derden en alle andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang van Pistachio verstoren en als gevolg daarvan de uitvoering van Overeenkomst vertragen of (redelijkerwijs) onmogelijk maken. 

Artikel  9. Specifacties, beschrijvingen, afbeeldingen, proefmonsters

  1. Ten aanzien van de door of van wege Pistachio gemaakte/verstrekte afbeeldingen en proefmonsters, behoudt Pistachio zich alle rechten voor.
  1. Door Pistachio of Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekte afbeeldingen en/of proefmonsters dienen slechts als een indicatie van de te leveren Producten, zulks binnen het kader van de eigenschappen die de Producten, volgens de specificaties zoals beschreven in de Overeenkomst, dienen te bezitten nodig voor een normaal gebruik daarvan. 

Indien een verstrekte afbeelding of proefmonster afwijkt van de specificaties of beschrijving prevaleren deze laatste en indien een specificatie afwijkt van de beschrijving afwijkt, prevaleert de beschrijving.

Artikel  10.  Intellectueel eigendom en andere rechten van derden; overheidsvoorschriften

  1. Afnemer verklaart dat met de door Pistachio in opdracht van Afnemer te (doen) vervaardigen en leveren van Producten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectueel eigendom en andere rechten van derden noch enige overheidsvoorschrift wordt overtreden.
  1. In het geval dat Pistachio op enig moment een vermoeden heeft dat met de uitvoering van de Overeenkomst op rechten van derden inbreuk mocht worden gemaakt en/of overheidsvoorschriften overtreden mochten worden, zal Pistachio dienaangaande Afnemer informeren en heeft Pistachio het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat Afnemer dit vermoeden van Pistachio onomstotelijk heeft weerlegd, zonder jegens Afnemer tot enige vergoeding van kosten, schade of anderszins gehouden te zijn. Indien Afnemer dit vermoeden binnen een redelijke termijn niet onomstotelijk weerlegt, heeft Pistachio het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zonder jegens Afnemer tot enige vergoeding van kosten, schade of anderszins gehouden te zijn en is Afnemer aan Pistachio annuleringskosten verschuldigd volgens het gestelde in artikel 2.4, zulks onverminderd de plicht van Afnemer aan Pistachio volledige schade vergoeden in het geval de schade van Pistachio hoger mocht zijn.
  1. Afnemer vrijwaart Pistachio, op diens eerste verzoek daartoe, voor alle aanspraken van derden en overheden aangaande inbreuk op rechten van intellectueel eigendom en andere rechten van derden en/of overtreding van overheidsvoorschriften en zal in een voorkomend geval Pistachio, op diens eerste verzoek, volledig schadeloos stellen voor de ter zake door Pistachio te lijden schade, waaronder begrepen de door Pistachio daarbij te maken kosten.

Artikel  11. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Garanties ten aanzien van de geleverde Producten gelden uitsluitend indien, voor zover en voor de duur Pistachio ter zake bij de Overeenkomst schriftelijk een garantie aan Afnemer heeft afgegeven.

Indien Pistachio aan Afnemer de Producten, conform de specificaties zoals beschreven in de Overeenkomst heeft geleverd, worden de Producten geacht de eigenschappen te bezitten die voor een normaal gebruik of een door Afnemer gewenst specifiek gebruik daarvan nodig zijn .

  1. Garanties vervallen indien Afnemer of derden de normale regels van behandeling en gebruik (opslag, koeling etc.) of door Pistachio gegeven specifieke instructies dienaangaande betreffende de Producten niet in acht heeft genomen, in het geval van normale achteruitgang en/of indien door Afnemer of door derden veranderingen aan de Producten zijn aangebracht of de Producten op enige wijze zijn bewerkt/verwerkt alsmede nadat een door Pistachio opgegeven garantietermijn is verstreken.
  1. Garantie-aanspraken dienen door Afnemer bij Pistachio middels een aangetekend schrijven onder overlegging van de factuur en het betalingsbewijs daarvan te worden ingediend binnen tien dagen nadat de grond van die aanspraak zich heeft geopenbaard en worden slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende aanspraak jegens Pistachio volledig  heeft voldaan.

Wanneer de garantie-aanspraak door Pistachio gegrond wordt bevonden, is Pistachio gehouden hetzij de desbetreffende Producten te herstellen of te vervangen hetzij de desbetreffende factuur geheel of gedeeltelijk aan Afnemer te crediteren en het desbetreffende creditbedrag aan Afnemer te restitueren, één en ander ter beoordeling van Pistachio en in overleg met Afnemer. Alle vervangen Producten worden eigendom van Pistachio.

  1. Onverminderd het elders bepaalde in deze Standaard voorwaarden alsmede met inachtneming van het hierna volgende, is Pistachio jegens Afnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Pistachio. Pistachio is jegens Afnemer in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst en gemiste besparingen alsmede schade van derden, noch voor schade van Afnemer als gevolg van overschrijding van termijnen.
  1. Wanneer Pistachio jegens Afnemer aansprakelijk is voor schade van Afnemer, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van Pistachio te dekken/uit te keren bedrag. Indien aansprakelijkheid van Pistachio onomstotelijk vaststaat doch de aansprakelijkheidsverzekering van Pistachio, door wat voor reden ook, niet tot dekking/uitkering van de schade overgaat, is de aansprakelijkheid van Pistachio in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de factuur ter zake van de desbetreffende verkoop en levering verband houdende met deze schade, zulks steeds met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis.
  1. Indien Pistachio naar het oordeel van Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst of de wet, dient Afnemer dat terstond, middels een aangetekend schrijven, aan Pistachio kenbaar te maken. Het recht van Afnemer om zijn aanspraken op nakoming, herstel, vervanging, (schade)vergoeding e.d. middels een rechtsvordering geldend te doen maken, vervalt zes maanden nadat Afnemer Pistachio ter zake van het daaraan ten grondslag liggende feit voor het eerst heeft aangesproken.
  1. Afnemer is gehouden Pistachio, op zijn eerste verzoek daartoe, te vrijwaren en/of schadeloos te stellen voor alle schade en kosten waarin Pistachio mocht vervallen doordat derden Pistachio aanspreken en/of tegen Pistachio een vordering instellen ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid van Pistachio jegens Afnemer in deze Standaard voorwaarden is uitgesloten.

Artikel  12. Geschillen en toepasselijk recht

  1. Alle geschillen die tussen Pistachio en Afnemer mochten ontstaan, betreffende de Overeenkomst en overeenkomsten, rechtsverhoudingen en rechtshandelingen tussen partijen die daaraan voorafgaan, daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, en die in onderling overleg niet worden opgelost, kunnen door iedere partij, bij uitsluiting van een andere geschillenbeslechtende instantie, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland, met dien verstande dat Pistachio – in afwijking van het vorenstaande – optioneel gerechtigd is een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied/land waar(binnen) Afnemer is gevestigd.

In afwijking van het hiervoor bepaalde kunnen Pistachio en Afnemer bij een voorkomend geschil – middels een schriftelijke overeenkomst daartoe – gezamenlijk beslissen het geschil middels arbitrage, mediation of bindend advies te doen beslechten.

  1. Op alle Overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Pistachio en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

   

Alle rechten voorbehouden,

TEN DAM Juridisch Advies & Rechtshulp

————————————— 

Bestellingen